Crosswords Puzzle

472 views

 1. Алгебричен израз, който съдържа радикал (корен), се нарича?ирационален
 2. Радикали, които в нормалния си вид имад еднакви под коренни величини, се нарича?подобни радикали
 3. Множество от всички стойности на променливите се нарича?допустими стойности
 4. Два ирационлни израза, произведението на които е рационален израз, се нарича?спрегнати
 5. Уравнение, в което неизвестното се съдържа и под знак за коренуване, се нарича?ирационално уравнение
 6. Когато освобождаваме една дроб от радикали в знаменателя й, казваме, че?рационализираме знаменателя на дробта
 7. Множителят пред знака на радикала се нарича?коефициент
 8. Ако две равнини нямат обща точка, те се наричат?успоредни
 9. Неравенство, при което в знаменател има неизвестно, се нарича?дробно
 10. Правилото, с което свързваме елементите от А с тези от В, наричаме?функция
 11. Съвкупността от всички променливи наричаме?дефиниционно множество
 12. Резултата, който се получава при извършване на някакво действие се нарича?събитие
6
р
а
ц
и
о
7
к
н
о
а
4
с
е
л
п
10
ф
у
н
к
ц
и
я
8
у
р
и
з
с
е
ц
и
2
п
п
г
и
р
о
о
5
и
р
а
ц
и
о
н
а
л
н
о
у
р
а
в
н
е
н
и
е
а
д
р
а
н
м
о
е
т
т
е
б
3
д
о
п
у
с
т
и
м
и
с
т
о
й
н
о
с
т
и
н
н
з
11
д
е
ф
и
н
и
ц
и
о
н
н
о
м
н
о
ж
е
с
т
в
о
н
а
р
м
а
е
д
н
и
а
к
т
1
и
р
а
ц
и
о
н
а
л
е
н
е
л
л
и
я
н
а
д
9
д
р
р
о
о
б
12
с
ъ
б
и
т
и
е
н
а
о