Crosswords Puzzle

539 views

  1. Алгебричен израз който съдържа радикал се нарича
  2. Радикал,ако подкоренната величина не съдържа знаменател се нарича
  3. Множителят пред знака на радикал се нарича
  4. Радикали,които в нормалния си вид имат еднакви подкоренни величини,се наричат
  5. Два ирационални израза,произведението на които е рационален израз,се наричат
  6. Уравнение,в което неизвестно се съдържа и под знак за коренуване,се нарича
  7. Множеството от всички стойности на променливите се нарича
  8. Когато освобождаваме една дроб от радикали в знаменателя и,казваме,че
  9. Множество от реални числа,съпоставени по някакво правило се нарича
  10. Квадратен корен от неотрицателно число а≥0 се нарича
9
б
е
з
к
р
а
й
н
а
4
п
о
8
р
ч
д
а
и
о
ц
с
б
и
л
н
о
7
д
о
и
н
о
в
а
п
а
р
л
у
а
и
2
н
с
р
д
з
о
т
е
и
6
и
р
а
ц
и
о
н
а
л
н
о
у
р
а
в
н
е
н
и
е
и
д
к
р
м
м
1
и
р
а
ц
и
о
н
а
л
е
н
а
а
а
ц
л
м
л
а
н
е
е
5
с
п
р
е
г
н
а
т
и
10
е
д
и
н
с
т
в
е
н
о
т
о
н
е
о
т
р
и
ц
а
т
е
л
н
о
ч
и
с
л
о
з
о
н
в
й
а
и
н
м
д
о
е
с
3
к
о
е
ф
и
ц
и
е
н
т
т
а
т
е
л
я
н
а
д
р
о
б
т
а