Crosswords Puzzle

534 views

  1. Част от права линия има начало но няма край?
  2. Две прави образуващи два равни съседни ъгъла?
  3. лъч, който се спуска от ъглите на даден триъгълник и го разделя на две равни час
  4. Множитрла на знака пред радиакала
  5. Алгебричен израз съдържащ радикал(корен)
  6. Радиакали които в нормалния си вид имат еднакви подкоремнни величини,се наричат…
  7. 2.8
  8. Числото което показва на колко части ще се дели
  9. Числото което ще бъде разделено
2
п
е
р
п
5
и
р
а
ц
и
о
н
а
л
е
н
и
з
р
а
з
н
д
4
к
и
о
к
е
у
ф
6
п
о
д
о
б
н
и
р
а
д
и
а
к
а
л
и
я
ц
р
е
9
д
н
7
ш
е
с
т
н
а
д
е
с
е
т
л
и
8
д
м
е
3
ъ
г
1
л
о
п
о
л
о
в
я
щ
а
ъ
и
ч
т
е
л