Crosswords Puzzle

481 views

 1. Радиакали, които в нормалния си вид имат еданкви подкоренни величини, се наричат
 2. Два ирационални израза,произведението на които е рационален ирационален израз са
 3. Уравнение, в което неизвестното се съдържа и под знака за коренуване, се нарича
 4. Геометрична фигура
 5. Математически знак
 6. Страна в равнобедрен триъгълник
 7. Известен гръцки математик
 8. Геометрично тяло свързано с едно от седемте чудеса на света
 9. Коя е най-дългата страна в правоъгълен триъгълник
 10. Кой е елемента, която е част от обикновената дроб
 11. Страна в правоъгълен триъгълник
 12. Сбор от страните на геометрична фигура
6
о
9
х
с
3
и
р
а
ц
и
о
н
а
л
н
о
п
о
о
в
т
10
з
н
а
м
е
н
а
т
е
л
е
н
12
п
у
е
з
р
8
п
и
р
а
м
и
д
а
м
1
п
е
11
к
о
т
7
а
р
х
и
м
е
д
ъ
т
4
п
р
а
в
о
ъ
г
ъ
л
н
и
к
2
с
п
р
е
г
н
а
т
и
б
т
5
м
и
н
у
с
и